ВыставкиНовости

15.08.2020 2NDS Nizhny Novgorod

15.08.2020 2NDS Nizhny Novgorod
RADOST ZHIZNI TISSOT (FOR) — CW, CAC, BOB, BIG-1, BISS-2!!!🔥
Judges Elena Mischenko, Olga Kosareva
RADOST ZHIZNI TISSOT (FOR) — CW, CAC, BOB, BIG-2🔥
Judge Yana Gavrilova